Раскрытие информации ООО "УПР"

Фінансова установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" забезпечує доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до діючого законодавства, не менше ніж за останні три роки.

1) повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»

ідентифікаційний код: 37973023

місцезнаходження фінансової установи: 04080, м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А

код території за КОАТУУ: 8038500000

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: надання послуг з переказу коштів; операції з обслуговування платіжних карток.

3) відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

3.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

Юридичні особи

Повне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЙМЕНТ СОЛЮШНЗ ХОЛДIНГ"

(PAYMENT SOLUTIONS HOLDING LLC)

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

1802914

Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів), заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Об'єднані Арабські Емірати, Шарджа, Шарджа Медіа Сіті, Рівень 1, офіс 10 United Arab Emirates, Sharjan, Sharjan Media City, Level 1, office 10

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

100,00 %

Фізичні особи

Повне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

-

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

-

Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів), заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

-

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

-

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

3.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

-

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) *

-

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

-

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) **

-

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

-

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

-

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10%).

3.3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

2241313572

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЙМЕНТ СОЛЮШНЗ ХОЛДIНГ"

(PAYMENT SOLUTIONS HOLDING LLC)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Об'єднані Арабські Емірати, Шарджа, Шарджа Медіа Сіті, Рівень 1, офіс 10 United Arab Emirates, Sharjan, Sharjan Media City, Level 1, office 10

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера) %

91%

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Відомості про органи управління юридичної особи:

вищий-загальні збори; виконавчий-директор

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 22.07.2013 - керівник, ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 05.01.2012 - підписант

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установі:

підрозділи відсутні;

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

ЛІЦЕНЗІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ №3 від 11.11.2013 року.Дата початку дії ліцензії: 11.11.2013 року.

Статус ліцензії: чинна ліцензія.

СВІДОЦТВО НАЦКОМФІНПОСЛУГ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ФК № 342 від 02.10.2012 року;

Дата початку дії свідоцтва: 02.10.2012 року.

Статус свідоцтва: чинне свідоцтво.

ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА НАЦКОМФІНПОСЛУГ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

ФК № 342 від 04.03.2014 року;

Дата початку дії додатку до свідоцтва: 04.03.2014 року.

Статус додатку до свідоцтва: чинний додаток до свідоцтва.

Ліцензія для здійснення діяльності на надання фінансових послуг - НАДАННЯ ГАРАНТІЙ 21.01.2022 №21/119

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність:

річна фінансова звітність за 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

порушення відсутні;

9) рішення про ліквідацію фінансової установи: немає;

10) Строки зарахування коштів отримувачам – в день їх надходження від клієнта, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22;

11) Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем: Фінансова компанія цим заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія Клієнта, усна чи письмова, що може виникнути з цього Договору, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняті всі та будь-які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Клієнта, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Згідно із Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" користувач платіжної картки вважається клієнтом емітента, а не учасника платіжних систем. У разі виникнення спору, користувач платіжної картки повинен керуватись договором про відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки, укладеним з емітентом, та відповідною постановою Національного банку України, в яких встановлені певні правила щодо розподілу відповідальності між емітентом та користувачем платіжної картки за різних обставин.